Wednesday, October 5, 2011

world chepast tablet Aakash

world chepast tablet Aakash
                                                           The tablet Created for use by students,thetablet will first be made available to  colleges at Rs 1,750 apiece 
The tablet runs on android 2.2 (Froyo) and comes with a 7-inch resistive touch screen with 800x480 resolution and weighs 350 gram. The tablet has a 256 MB of RAM, a 32 GB expandable memory slot and two USB ports.

           ØbÉíÈ¢ µÞÃáçOÞZ ¥Äí ¦µÞÖ¢ ÎáæGJæK µÞÃâ. ®KßGí ¦ ØbÉíÈ¢ ÏÞÅÞVÅcÎÞÕáçOÞZ ¥ÄßÈí ¦µÞæÖKí çÉøáÎ߿â. ÈNáæ¿ çµdwØVAÞøᢠµIá ²øá ØbÉíÈ¢ê§LcÏßæÜ ÏáÕÞAæ{ µáùE æºÜÕßW 濵íçÜÞµæJ µß¿ßÜB{ÞAáæÎK ØbÉíÈ¢. ¥æÄÞøá µáEX ¿ÞÌíÜxßæa øâÉJßW ÈßùçÕùßÏçMÞZ ¦µÞÖí ®KáÄæK çÉøᢠÈWµß. ¥BæÈ æÕùᢠ750 øâÉÏíAí ÕÞGV ÉcâøßËÏV ÈßVÎß‚,    ²øáÜf¢ øâÉÏíAí µÞùá ÕÞBÞæÎKá ÉÀßMß‚, ²øá ÜfJßÈí ³MY ÙÞVGí ØV¼ùß È¿JÞæÎKá µÞÃß‚áÄK øÞ¼cJáÈßKí ¯xÕᢠµáùE ÕßÜÏíAí ¿ÞÌíÜxᢠÉáùJßùBß _ æÕùᢠ1750 øâÉÏíAí.

A Canadian of Indian descent, Suneet Singh Tuli, the chief executive of the company making the device The tablet comes with a 12-month replacement warranty and supports formats like DOC, DOCX, PDF and PPTX etc. Aakash has standard 3.5 mm headphones jack. 

The tablet has a 2100mAh battery which can reportedly last for 2
-3 hours depending on the usage. The device is also said to be completely made in India, as according to a review, a sticker at the back emphasises the fact. Aakash also reportedly packs some pre-loaded apps, however, lacks the Android Market Place. 
DataWind, the British-based company that developed the tablet, said the cost would drop when mass production begins. The tablet will be commercially available from November for Rs 2999. The commercial version of the tablet would have no duty waivers or subsidy, as in the government's version and come with added features like an inbuilt cellular modem and SIM to access internet. 

0 comments:

Post a Comment

Advertisement

focus the world
Add blog to our blog directory.